این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دانشگاه فسادانشگاه فسا07153344848-953343848 
کنفرانس ملی صنایع غذایی 
 
8 صبح الی 3 بعد از ظهر