این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای تدوین چکیده
کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی از آثار علمی و پژوهشی در قالب های زیر استقبال می کند:

Full Paper
Review Paper
Technical Note


پژوهشگران گرامی می توانند در چارچوب محورهای کنفرانس آثار خود را به زبان فارسی و یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال نمایند.

راهنمای نگارش نقاله به زبان فارسی یا انگلیسی را از منوی کاربران مطالعه فرمایید.

 کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی از آثار علمی و پژوهشی در قالب های زیر استقبال می کند:
 
Full Paper
Review Paper
Technical Note
 
 
پژوهشگران گرامی می توانند در چارچوب محورهای کنفرانس آثار خود را به زبان فارسی و یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال نمایند. 
 
لطفا راهنمای نگارش مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی را از منوی کاربران مطالعه فرمایید.


back2017-08-14Voting is0 time