این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اضافه شدن بخش های مربوط به "برنامه کنفرانس" و "اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی" و "نشست های تخصصی"به سایت کنفرانس
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند بخش های مربوط به "برنامه کنفرانس" و "اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی" و "نشست های تخصصی" به سایت کنفرانس اضافه شده است.
لطفا برای اطلاع از جزییات آنها به صفحه مربوط به آن مراجعه فرمایید.

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند بخش های مربوط به "برنامه کنفرانس" و "اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی" و "نشست های تخصصی" به سایت کنفرانس اضافه شده است.
لطفا برای اطلاع از جزییات آنها به صفحه مربوط به آن مراجعه فرمایید.


back2018-08-25Voting is5 time